Close

AIOU SOLVED ASSIGNMENT CODE 346 SPRING 2015

SOLVED ASSIGNMENT # 01 COURSE CODE 346 PRINCIPLES OF TRADING SPRING 2015

Q 01: karobar ka mafhoom aur us ki woshat biyan karain, naiz karobar, tijarat, beupar aur paisha main farq biyan karain? ( Page # 17 – 18 – 19 ).
Q 02: Tawazan e adaigi (Balance of Payment) say kiy murad hai, ( Page # 127 ) Pakistan kay tawazan e adaigi main khasaray ki wajoohat biyan karain, ( Page # 133 – 134 – 135 ). naiz Pakistan par ghair mulki amdad kay asrat biyan karain? ( Page # 142 ).
Q 03: Moashi mushaghil aur un ki taqseem kari say kiya murad hai, paidawari mushaghil ki soortain wazia karain? ( Page # 30 – 3 1- 32 ).
Q 04: Karobar ki taraqi par asar andaz honay walay aahum moashi aur siasi awamil ki wazahat karain? ( Page # 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 ).
Q 05: Karobar ki kamyabi kay liya zarai naklo hamil ki aahmiyat biyan karain, naiz zarai naklo hamil ki mukhtalif aqsam biyan karain? (Page # 105 – 106 – 107 ).

SOLVED ASSIGNMENT # 02 CODE 346 SPRING 2015

Q 01: Sharakat dar ki tareef karain, naiz sharakat dar ki aqsam biyan karain? ( Page # 161 ).
Q 02: Wahid malkiyati karobar ki khasoosyat biyan karain, naiz sharakat dari aur wahid malkiyati karobar main mowazna karain? ( Page # 157 – 158 – 159 – 160 ).
Q 03: Mushtarqa sarmaya company say kiya murad hai, naiz mushtarka sarmaya company ki mukhtalif aqsam biyan karain? ( Page # 185 – 186 – 187 – 188 -189 – 190 )
Q 04: A) Heesis (Shares) say kiya murad hai, (Page # 235 ) naiz heesis ki mukhtalif aqsam biyan karain? ( Page # 236 ).
B) Tamaskat (Debentures) say kiya murad hai, naiz tamaskat ki mukhtalif aqsam biyan karain? ( Page # 238 – 239 -240 ).
Q 05: Mandi ki woshat ka tahiyun karany walay awamil biyan krain, naiz mandiyun kay qiyam say mutahliq char bari aqsam ki wazahat biyan karain? (Page # 289 – 290 – 291 – 292 – 293 – 294 – 295 – 296).

SOLVED ASSIGNMENT # 03 CODE 346 SPRING 2015

SOLVED ASSIGNMENT # 04 CODE 346 SPRING 2015

السَّلآمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وبَرَكآتُه. Assalam-O-Alaikum, Dear, Students we are providing free of cost solved assignments. Get it & Share it. For More Assignments Stay Connect with us. "DON'T MISS NAMAZ"

1 Comment
  1. […] SOLVED ASSIGNMENT # 01 CODE 346 SPRING 2015 […]

    Leave a reply